Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

Reposted frometa eta

September 28 2017

9056 8461
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

March 18 2017

Play fullscreen
Listopad, niemal koniec świata..
Reposted fromahuramazda ahuramazda

June 21 2015

0702 0e8c 550

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack

June 18 2015

0589 4d05

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack

June 12 2015

3763 1d6b 550

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack

May 19 2015

Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromhavingdreams havingdreams

May 13 2015

2201 311d 550
Reposted fromLittleJack LittleJack
2197 13c4
Reposted fromLittleJack LittleJack

April 19 2015

2567 f681 550
Reposted fromailurophile ailurophile

April 12 2015

April 08 2015

Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

April 02 2015

4194 1982 550
Marcin Świetlicki
Reposted fromKACHA KACHA
3613 e5cd 550
Marcin Świetlicki
Reposted fromKACHA KACHA

March 31 2015

Co jest na górze - nigdy nie będzie na dole.
Co jest w krupniku - nigdy nie będzie w rosole.
Co jest na dworze - nigdy nie będzie na polu.
Co na talerzu - nigdy nie znajdzie się w ustach...
Wszystko nieświeże, w kącie czernieje kapusta
Wiele jest ścieżek, a każda ścieżka jest pusta.
— M. Świetlicki
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

March 29 2015

Mieszkam sam, palę w łóżku, któregoś dnia spłonę.
— M. Świetlicki
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

March 22 2015

March 17 2015

1595 fcee 550
Reposted fromthealex thealex
7389 28ba
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

March 03 2015

wyłączyłam komórkę, żebyś nie miał dostępu.
— świetlicki, bo chyba tylko on wie, jaką frajdę daje blokowanie niektórych numerów telefonu.
Reposted frommaliwa maliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl